Czym jest Analiza Biznesowa? Kim jest Analityk Biznesowy?

Nasze rozważania dotyczące Analizy Biznesowej warto zacząć od samego początku, a mianowicie od podstawowej definicji czym ona jest. Czym zatem jest Analiza Biznesowa i jakie zadania wykonuje Analityk Biznesowy?

Analiza Biznesowa

Jest to dziedzina niezmiernie ciekawa, wieloaspektowa, wieloetapowa i interdyscyplinarna. Korzystająca ze zróżnicowanych narzędzi i technik. Często kojarzona jest ze światem IT, jednak z powodzeniem stosowania również w innych branżach.

Analiza Biznesowa nierozerwalnie wiąże się ze zmianą, zmianą w organizacji. Organizacją może być zarówno przedsiębiorstwo, fundacja, jednostka budżetowa, jak i cokolwiek innego, co spełnia definicję grupy ludzi o określonej strukturze, dążących do osiągnięcia określonego celu. Natomiast zmiana jest odpowiedzią na potrzebę, którą #BABOK bardzo krótko i trafnie definiuję jako „Problem do rozwiązania lub okazję do wykorzystania.”

Mamy zatem organizację i potrzebę. Potrzeba zwykle na początku przybiera nieokreślony, rozmyty i trudny do jednoznacznego zdefiniowania kształt. W tym właśnie miejscu przydaje się Analiza Biznesowa. Jej pierwszym etapem jest dokładne rozpoznanie potrzeby i zapisanie jej w formie wymagań, a więc w formie użytecznej, pozwalającej na dalsze etapy prac nad jej zaspokojeniem. Następnie, gdy istnieją już konkretne, opisane wymagania, Analiza Biznesowa zajmuje się rozważaniem potencjalnych rozwiązań oraz rekomendacją najlepszego z nich. Rekomendacja następuje na podstawie określonych i przyjętych kryteriów.

Czy to koniec? Oczywiście, że nie. Częstym błędem jest uznawanie, iż analiza kończy się wraz ze zdefiniowaniem wymagań i rekomendacją odpowiadającego im rozwiązania. Analiza Biznesowa powinna obejmować również ocenę wdrożenia rozwiązania i jego skuteczności. Rzeczywistą skuteczność należy skonfrontować z oczekiwanymi, zakładanymi wcześniej rezultatami. W przypadku niespełnienia oczekiwań, przeanalizować należy wdrożone rozwiązanie, jak i samą organizację. Ma to na celu celu znalezienia źródła problemów i zarekomendowanie odpowiednich akcji naprawczych.

Analiza biznesowa może być rozumiana jako zbiór aktywności wspomagających transformację organizacji ze stanu obecnego do stanu przyszłego. W stanie obecnym, zidentyfikowana została potrzeba (problem lub okazja). W stanie przyszłym (oczekiwanym) ta potrzeba została zaspokojona.

Analityk Biznesowy

Kim jest zatem Analityk Biznesowy? Najprościej mówiąc jest to osoba zajmująca się Analizą Biznesową i związanymi z nią aspektami. Jej obowiązkiem jest rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb organizacji, opisywanie ich w formie wymagań, rozważanie potencjalnych rozwiązań, opracowywanie strategii i wdrażanie zmian. Wymaga to zwykle zebrania informacji z różnych źródeł, takich jak osoby których dotyczy zidentyfikowana potrzeba, istniejące procesy i systemy informatyczne, regulacje prawne etc. Analityk Biznesowy powinien dokładnie znać i rozmieć cele organizacji. Proponowane przez analityka rozwiązania i wprowadzane zmiany nie mogą stać z nimi w sprzeczności, a przeciwnie, powinny przyczyniać się do ich realizacji.

Będąc nie do końca ścisłym i precyzyjnym, rolę Analityka Biznesowego można porównać do roli architekta podczas budowy nowego lub przebudowy istniejącego budynku. Podobnie jak Analityk Biznesowy, architekt zbiera informacje i formułuje spójny i jednoznaczny projekt. Przykładami zbieranych informacji są potrzeby przyszłych użytkowników, uwarunkowania prawne, możliwości i ograniczenia techniczne. Projekt często wykonywany jest w kilku wariantach. Po to, aby można je było poddać ostatecznej ocenie i wybrać najbardziej optymalne z nich. Dzieje się to podobne jak w przypadku propozycji rozwiązania tworzonych przez Analityka Biznesowego. Podobnie jak Analityk Biznesowy, również architekt zaangażowany jest często bezpośrednio w budowę rozwiązania. Sprawdza, czy realizacja nie odbiega od założeń oraz wyjaśnia ewentualne pytania i niejasności. W końcu solidny i rzetelny architekt, podobnie jak Analityk Biznesowy, waliduje stworzone rozwiązanie. Sprawdza czy spełnia ono założone cele. Myślę, że ta analogia do innej dziedziny pozwala nieco przybliżyć rolę i zadania Analityka Biznesowego w projekcie.

Źródła

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide). Version 3. 2015